Asociace vychovatelů školských zařízení, o.s. 
d
ále jen A V Š Z, z.s.


§1
 Název, sídlo a působnost

 1. Název organizace: Asociace vychovatelů školských zařízení, o.s.
  Zkratka : AVŠZ, o.s.
 2. Sídlo asociace:   Ratibořická 1700, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
 3. Působnost: Česká republika         

§2
Poslání a aktivity 

 1. Asociace vychovatelů školských zařízení, o.s. (dále jen asociace) je volným a nezávislým sdružením občanů, jejichž zájmem je zvýšení profesní prestiže vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů (dále jen „vychovatele“) a zviditelnění jejich práce. Posláním je chránit a obhajovat zájmy profesní skupiny, napomáhat ke zvyšování kvalifikace, vytváření materiálního zabezpečení a podporovat rozvoje různorodých aktivit pracovníků.
 2. Činnost asociace může být v případě potřeby rozdělena do odborných skupin :
  a)      pro školní družiny
  b)      pro školní kluby 
  Zaměření jednotlivých odborných skupin může měnit a upravovat v souladu s potřebami  členů valná hromada Asociace. V čele skupin stojí volení členové Rady.   
 3. Cíle činnosti asociace jsou :
  a) zvyšovat profesní prestiž vychovatele,
  b) odborně připomínkovat problematiku týkající se práce školních družin, školních klubů (dále jen ŠD, ŠK při jednání se státními orgány, formulovat inovativní požadavky,
  c) umožňovat profesnímu sdružení vychovatelů aktivní zapojení při ovlivňování politiky státu, krajů a obcí v oblasti své působnosti,
  c) zprostředkovávat zásadní informace a metodickou podporu svým členům,
  d) podporovat a rozvíjet odborné diskuse ke všem tématům v oboru své působnosti a oborů ji ovlivňujících,
  e) organizovat akce zaměřené na odborný růst svých členů v systému dalšího vzdělávání,
  f) podporovat vzájemnou informovanost,
  g) dbát o dodržování mravních a etických principů při výchovně vzdělávací činnosti,
  h) podporovat rozvoj a podmínky pro vzdělávání, tvořit profesní standardy,
  i) provádět osvětovou činnost a informování veřejnosti o své činnosti,
  j) získávat finanční prostředky pro podporu činnosti.
 4. Asociace nehájí žádné odborové zájmy a nesleduje žádné politické nebo náboženské cíle.

§3
Principy organizace a činnosti, organizační struktura  

 1. Základními organizačními strukturami asociace jsou krajské sekce, které nemají právní subjektivitu. O vzniku krajské sekce rozhodne Rada asociace po registraci nejméně 3 členů příslušného kraje. O zániku krajské sekce rozhodne Rada asociace klesne-li počet registrovaných členů na méně než 3. 

  Podle územního uspořádání České republiky se AVŠZ člení na jednotlivé krajské sekce. Každý kraj zastupuje v radě pouze jedna sekce. Sekce mohou mít vlastní organizační strukturu, která není v rozporu s těmito stanovami, ale nenabývají právní subjektivity.

  Krajská sekce AVŠZ je tvořena členy, kteří do příslušného kraje přísluší dle sídla svého posledního zaměstnavatele. Jednání Krajské sekce minimálně dvakrát ročně svolává a řídí volený předseda Krajské sekce, který ji reprezentuje navenek. Plní úkoly, kterými jej Krajská sekce AVŠZ pověřila, popř. další úkoly jiných orgánů asociace. Předseda je volen a odvoláván Krajskou sekcí AVŠZ a je zároveň členem Rady AVŠZ, pokud se členové sekce nerozhodnou jinak. Krajská sekce volí a odvolává také svého místopředsedu, který s předsedou spolupracuje a v případě nutnosti jej zastupuje. 
 2. Každý člen má právo podílet se a zúčastňovat se života asociace.
 3. asociaci je uplatňován dobrovolný princip přímé volitelnosti a odpovědnosti volených orgánů těm, kteří jej zvolili. Orgán je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Všechna rozhodnutí a usnesení jsou přijímána na jednom orgánu asociace a to nadpoloviční většinou přítomných členů.
 4. Orgány asociace a jejich zvolení představitelé jsou povinni dodržovat a ve své činnosti uplatňovat principy :
  - veřejné informovanosti,
  - objektivnosti a otevřenosti,
  - výměny zkušeností a názorů,
  - poskytování pomoci a podpory jednotlivým členům asociace.
 5. Asociace ke své činnosti využívá a předává zkušenosti a poznatky získané na mezinárodní úrovni.

§4
Členství

 1. Členství v asociaci je :
  a)   individuální
  c)   čestné 
 2. Členství v  asociaci je dobrovolné.
 3. Členem asociace se může stát každá fyzická osoba, která je občanem ČR starší 18 let, která je vychovatelem školského zařízení (ŠD, ŠK), popřípadě starobní nebo invalidní důchodce, který odešel do důchodu bezprostředně v návaznosti na zaměstnání vychovatele školní družiny nebo klubu. O přijetí zájemců, kteří nesplňují daná kritéria, rozhodne Rada asociace.
 4. Podmínkou je souhlas se stanovami asociace. Členství vzniká doručením přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 5. Členovi bude přiděleno registrační číslo člena.
 6. Členství zaniká :
  a) písemným oznámením člena,
  b) úmrtím člena,
  c) nezaplacením ročního členského příspěvku člena do 31. 1. daného roku,
  d) vyloučením při hrubém i opětovném porušování stanov,
  e) porušením podmínek pro výkon funkce pedagogického pracovníka,
  f) společensky nepřijatelným chováním na veřejnosti, nebo nepřijatelným chováním veřejně známým, např. v médiích (opilství, užívání drog), včetně chování poškozující dobré jméno asociace.
 7. O vyloučení rozhoduje Rada asociace dvoutřetinovou většinou
 8. Vyloučený člen má právo se odvolat k Valné hromadě prostřednictvím Rady asociace.

§5
Individuální členství

 1.  Individuální člen má právo zejména :
  a) účastnit se akcí pořádaných asociací  pro členy a být o akcích informován,
  b) volit a být volen do všech funkcí v orgánech asociace, podílet se svými názory, návrhy i připomínkami na veškerém dění a žádat jejich vyjádření,
  d) požívat všech výhod, které asociace poskytuje svým členům,
  e) být informován o jednáních a činnosti orgánů.
 2. Základními členskými povinnostmi jsou :
  a) dodržovat stanovy a řídit se usneseními orgánů,
  b) důstojně reprezentovat na veřejnosti,
  c) platit stanovený základní členský příspěvek,
  d) platit poplatky za využívání placených služeb zajišťovaných asociací,
  e) sdělit bez zbytečného odkladu asociaci změnu údajů uváděných na přihlášce (zejména kontakty pro doručování, změnu příjmení, atd.),
  f) aktivně se podílet na plnění cílů asociace,
  g) svědomitě vykonávat funkce v orgánech asociace,
  h) účastnit se schůzí a valných hromad,
  e) řádně plnit funkce do kterých byl zvolen,
  f) řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy Asociace,
  g) respektovat rozhodnutí orgánu Asociace.

§6
Čestné členství

 1. Získání Čestného členství je možné na základě jmenování Valné hromady.
 2. Čestní členové mohou být členy orgánů asociace.
 3. Čestní členové napomáhají asociaci a jeho členům v jeho potřebách a při realizaci jejich činnosti.
 4. Čestní členové platí dobrovolné členské příspěvky.

§7
Orgány asociace

 1. Orgány asociace jsou :
  a) Valná hromada,
  b) Rada,
  c) Dozorčí komise.
 2. Valná hromada a Rada asociace jsou naplňovány formou delegování. Dozorčí komise a funkcionáři jsou voleni. Pro volby do komise a pro volbu funkcionářů platí zásada, že musí být zvoleni nadpoloviční většinou hlasů delegátů.
 3. Funkční období orgánů b) a c) jsou 2 roky. Volby členů komise a funkcionářů jsou tajné. Výjimku lze učinit na ustavující schůzi, kdy se mohou delegáti rozhodnout pro volby aklamací.  
 4. V průběhu volebního období mohou za odstoupivší členy orgánů asociace kromě Valné hromady kooptovat náhradníky.
 5. Orgány jsou schopné usnášení, jsou-li přítomna alespoň polovina jejich členů, není-li stanoveno jinak. Způsob hlasování při rozhodování v orgánu určuje příslušný orgán.
 6. Usnesení je přijato, hlasovala-li „pro“ nadpoloviční většina přítomných, není-li stanoveno jinak.
 7. Hlasování je zásadně veřejné, pokud minimálně jedna třetina přítomných nepožaduje hlasování tajné. Hlasování o personálních otázkách je tajné. 
 8. Platná usnesení může zrušit orgán, který je přijal nebo vydal a to vždy hlasováním.
 9. Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny členy.
 10. Návrh na vyslovení nedůvěry a odvolání člena kteréhokoli orgánu může podat příslušná Krajská sekce nebo člen, zastupující alespoň jednu třetinu všech členů asociace, předsedovi příslušného orgánu, v němž zasedá ten, kterému má být vyslovena nedůvěra a který má být odvolán.
 11. Ze zasedání každého orgánu je povinností předsedajícího zajistit pořízení zápisu z jednání, uvedení přítomných osob, program jednání a jeho závěry.

§8
Valná hromada asociace

 1. Valná hromada asociace (dále jen Valná hromada) je nejvyšším orgánem asociace.
 2. Valnou hromadu tvoří zástupci krajských sekcí.
 3. Jednání Valné hromady svolává a program navrhuje Rada zpravidla jednou za dva roky. Rada je povinna svolat Valnou hromadu i v případě, že o to požádá nejméně 2/3 krajských sekcí nebo 70% členů asociace. Krajská sekce nominuje na jednání valné hromady zpravidla 1 člena za každý administrativní okres příslušného kraje. Počet delegátů je určen tak, aby mohl být zastoupen každý administrativní okres. Valná hromada je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny nominovaných členů. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
 4. Valná hromada :
  a) schvaluje volební a jednací řád valné hromady,
  b) schvaluje stanovy, organizační a volební řád,
  c) projednává a stanoví základní úkoly a činnosti asociace v sekcích jeho činnosti,
  d) volí a odvolává předsedu asociace a volené zástupce do dozorčí komise,
  e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření a zprávy dozorčí komise,
  g) jmenuje čestné členy,
  h) rozhoduje o zániku,
  i) ustavuje likvidační komisi.
 5. Ustavující Valná hromada je svolána přípravným výborem a můžou se jí účastnit všichni členové Asociace. Hlasování probíhá v souladu se stanovami tak, že materiály budou schváleny při přijetí nadpoloviční většinou přítomných členů.

§9
Rada asociace 

 1.  Rada asociace (dále jen Rada) je statutárním orgánem, který organizuje a řídí asociaci mezi zasedáními Valné hromady. V jejím čele je předseda asociace.
 2. Tvoří ji zástupci jednotlivých krajů. Předseda asociace nemusí být zástupcem daného kraje. Počet členů Rady musí být lichý. 
 3. Rada se schází zpravidla jedenkrát za půl roku a svolává ji předseda asociace.
 4. Rada 
  a) plánuje, organizuje, koordinuje a usměrňuje činnost asociace, eventuelně zřizuje odborné komise,
  b) nakládá s majetkem v souladu se zásadami stanovenými Valnou hromadou,
  c) vytváří zdroje ke krytí rozpočtu,
  d) určuje klíč pro volbu delegátů,
  e) vyjadřuje se k činnosti orgánů,
  f) deleguje zástupce na jednání,
  g) schvaluje smlouvy a dohody,
  h) provádí vyloučení člena,
  i) stanoví výši příspěvků členů,
  j) může ustanovit funkce pro organizaci činnosti, příp. pověřit zastupováním předsedy,
  k) schvaluje zprávu o hospodaření, kdy není svolávána valná hromada, případně kdy je valná hromada neusnášeníschopná,
  l) schvaluje účetní uzávěrku,
  m) schvaluje výdaje nad 5 tisíc korun.

  Jménem asociace je oprávněn jednat a podepisovat předseda samostatně. Výkonným pracovníkem je tajemník asociace. 
  Pro jednání Rady asociace je vydán jednací řád schválený Valnou hromadou. 

§10
Funkcionáři asociace  

 1. Předseda AVŠZ je statutárním orgánem asociace, zastupuje tuto organizaci navenek a jedná jejím jménem. Svolává a řídí jednání Rady AVŠZ.  Je volen a odvoláván Valnou hromadou AVŠZ. Má oprávnění jménem AVŠZ jednat s veřejnými sdělovacími prostředky a sdělovat závěry jednání a názory na konkrétní témata.
 2. Schvaluje výdaje do 5 tisíc korun.
 3. Místopředsedové AVŠZ spolupracují s předsedou na úkolech, které stanovila Valná hromada, Rada, nebo kterými je pověřil předseda. Počet místopředsedů určí Valná hromada při svém jednání.  V případě, kdy nemůže svou funkci vykonávat předseda, zastupuje jej v plné míře první místopředseda následuje v pořadí druhý místopředseda, a to po dobu nejdéle jednoho roku. Místopředsedy volí ze svých řad Rada.
 4. Výkonný tajemník je jmenován Radou asociace a jeho statut a pravomoci určuje Rada asociace.

§11
Dozorčí komise

 1. Dozorčí komise zpravidla je tříčlenná. Členové Dozorčí komise nesmí být členy Rady.
 2. Dozorčí komise  posuzuje, zda činnost a hospodaření asociace je v souladu s usneseními orgánů asociace a s obsahem právních předpisů a působí jako kontrolní orgán asociace. Podává Radě AVŠZ zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
 3. Členové Dozorčí komise jsou oprávněni zúčastňovat se schůzí kteréhokoli orgánu.
 4. Dozorčí komise asociace podává zprávu Valné hromadě.
 5. Dozorčí komise posuzuje návrhy Rady asociace na vyloučení člena asociace.
 6. V případě řešení problémů je smírčím orgánem.   

§12
Majetek  

 1. Majetek ve vlastnictví - hmotné a finanční prostředky, majetková práva včetně práv k výsledkům duševní činnosti - je určen k rozvoji činnosti asociace a jeho ekonomickému zajištění.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména tyto prostředky :
  a) členské příspěvky a poplatky,
  b) dary a převody od právnických a fyzických osob,
  c) dotace a subvence,
  d) příjmy z prodeje majetku asociace,
  e) příjmy z vedlejší činnosti – především vzdělávání pracovníků.
 3. Hospodaření AVŠZ se řídí obecně platnými předpisy o hospodaření.
 4. Asociace je oprávněna vést účet v peněžním ústavu.

§13

Zánik

 1. O zániku asociace rozhoduje Valná hromada, pokud nebyla rozpuštěna pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů státní správy. Rozhodnutí musí být schváleno dvoutřetinovou většinou všech členů Valné hromady, přičemž existuje právo veta pro minimální počet 10% členů celé asociace.
 2. Dojde-li k zániku, ustaví Valná hromada likvidační komisi, která rozhodne o majetko-právním vypořádání a o předání majetku asociace.

§14

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy mohou být změněny pouze se souhlasem dvoutřetinové většiny přítomných delegátů Valné hromady.
 2. Asociace vychovatelů školských zařízení je zřízena na dobu neurčitou. 
  Písemnosti podepisuje její předseda, nebo jím pověřený místopředseda. Běžnou korespondenci výkonný tajemník.  Výsledek a soulad voleb předsedů a místopředsedů Krajských sekcí AVŠZ s těmito stanovami musí být doložen písemným potvrzením 3 členů příslušné sekce.
 3. Do doby ustavení Krajských sekcí AVŠZ v souladu se stanovami zastupují jednotlivé kraje v Radě asociace členové přípravného výboru.
 4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra.